Kajaki Węgrów

Regulamin

Regulamin dla osób indywidualnie wypożyczających sprzęt:

1. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.

2. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i ewentualne szkody.

3. Wypożyczający płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie.

4. Nie wypożycza się sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym. Właściciel wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn (np. zbyt trudnych warunków do pływania).

5. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, a w szczególności za jego zaginięcie w czasie okresu wypożyczenia. Również uszkodzenia powstałe w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu naprawiane są na koszt wypożyczającego.

6. Opłatę za wypożyczony sprzęt użytkownik uiszcza z góry za cały przewidywany okres użytkowania. Za nie zwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę w wysokości: - 50% opłaty za każdy dzień zwłoki do 2 dni opóźnienia - 100% opłaty za każdy dzień zwłoki do 3 dni opóźnienia.

7. W razie dłuższego aniżeli 3 dni trwającego opóźnienia w oddaniu wypożyczonego sprzętu, użytkownik jest zobowiązany uiścić odszkodowanie za utracony sprzęt (zniszczony lub zgubiony) wg aktualnej wartości wypożyczonego sprzętu, odszkodowanie to użytkownik uiszcza niezależnie od opłat za wypożyczenie sprzętu do 30 dni po zadeklarowanym terminie.

8. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

9. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.